Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

GDPR: zákazník nám odesláním objednávky dává souhlas ke zpracování osobních údajů.

Vážení obchodní partneři,  

ve smyslu platných právních předpisů Evropské unie (směrnice EU č. 95/46/ES a nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady, představující obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR) si Vám dovolujeme zaslat následující informaci.

GDPR se týká výhradně osobních údajů fyzických osob, nikoliv právnických osob.

Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě našich odběratelů (prodejců) – fyzických osob (dále jen zákazník) je správcem osobních údajů SAXUM CZ s.r.o., se sídlem Sloupnice 335, PSČ 565 53, IČ: 25254111, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10369.

Jaké osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává?
Správce shromažďuje a zpracovává běžné osobní údaje, představující základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků fyzických osob, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail, dodací adresu. Pokud nám to umožníte svým souhlasem, můžeme zpracovávat vaše další osobní údaje, a to za účelem zasílání marketingových akcí, obchodních sdělení (newsletterů) o produktech a službách správce nebo jeho obchodních partnerů, případně dalších třetích stran.

K jakým účelům správce osobní údaje využívá a zpracovává?
Správce zpracovává osobní údaje zákazníků bez jejich souhlasu za účelem za účelem plnění smluvních povinností, a dále pro ochranu svých práv vyplývajících z právních předpisů a právem chráněných zájmů správce.
Přístup k osobním údajům zákazníků má správce a jeho zaměstnanci, kteří jsou řádně proškolení a seznámeni s pravidly ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho správce údaje zpracovává?
Osobní údaje zákazníků budou uchovávány pouze po dobu, po kterou existuje důvod k jejich uchovávání a po kterou je to povoleno nebo vyžadováno platnými právními předpisy České republiky. To znamená, že tyto osobní údaje budou uchovávány minimálně po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu se správcem a dalších 4 let po zániku smluvního vztahu, pro případ sporů vyplývajících z plnění dle příslušné objednávky zákazníků, či jiného právního důvodu.

Musíme osobní údaje poskytnout a z jakých zdrojů jsou získávány?
Správce zpracovává osobní údaje zákazníků, kteří je dobrovolně poskytli v souvislosti s jednáním o vyřízení jejich objednávek, a dále údaje z veřejně dostupných rejstříků a registrů, přičemž tyto údaje jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží a bez těchto údajů správce nedokáže požadovanou dodávku zboží poskytnout.

Jakým způsobem správce zajišťuje ochranu osobních údajů?
Osobní údaje zákazníků jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolu zajišťujícími vhodnou ochranu zpracování osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.
Komu správce osobní údaje poskytuje nebo předává?
Správce předá osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena platným právním předpisem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce. Zpracováním osobních údajů zákazníků může správce pověřit třetí osobu, tzv. zpracovatele osobních údajů, a to na základě příslušné smlouvy, která zpracovatele zavazuje ke stejné míře ochrany osobních údajů, jakou poskytuje správce. Některé osobní údaje mohou být předány také dodavatelům zajišťující pro správce služby (dodání zásilek, marketingová sdělení atd., přičemž seznam případných zpracovatelů osobních údajů lze najít na webových stránkách správce).
Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo země EU.
Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?
V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu saxum@saxum.cz
Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?
V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit mailem na adresu saxum@saxum.cz

Jak správce informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?
Zákazník je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když správce poskytuje některé osobní údaje.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?
Zákazník má taktéž právo vznést připomínky a námitky v oblasti zpracování osobních údajů, a to jednak přímo ke správci a jednak na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Máte zájem o marketingové akce?
V případě zájmu zákazníka o zasílání marketingových akcí, obchodních sdělení (newsletterů) o produktech a službách správce nebo jeho obchodních partnerů, případně dalších třetích stran, prosíme o zaslání vašeho výslovného souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů na email správce saxum@saxum.cz . V souvislosti s těmito vámi poskytnutými osobními údaji může vám správce, případně jeho obchodní partneři, adresovat cílené obchodní nabídky, případně mohou vás oslovit v rámci marketingových výzkumů a analýz.

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.
Verze 1; Revize 0
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY:                                                                                                                                                                                                                                              Obchodní podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a Zákonu na ochranu spotřebitele.
V případě, že zákazník požaduje větší množství zboží pro svoji podnikatelskou činnost, je třeba, aby nás kontaktoval s konkrétním požadavkem a návazně mu bude vytvořena specifická nabídka.


Zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti
SAXUM CZ s.r.o.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy v oblasti prodeje zboží za použití komunikačních prostředků na dálku. Jsou závazné při prodeji zboží uvedeným způsobem kupujícímu. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice. Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat zásilku. Kontrolou se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky a zboží a též úplnost dodaného zboží dle dodacího listu. V případě škod vniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít. Na pozdější reklamace týkající se poškození či neúplnosti zboží uplatňované po převzetí zásilky od dodavatelské firmy nebude brán zřetel. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii paragonu nebo faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

3. POPIS VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Potvrzení objednávky Po obdržení Vaší objednávky ověříme, zda je zboží k dispozici a nejpozději druhý pracovní den Vám objednávku potvrdíme e-mailem nebo telefonicky.

Dodání zboží: Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní služby. K odesílanému zboží přikládáme daňový doklad (paragon nebo fakturu) který slouží pro uplatnění případné reklamace. Pří objednávce pro potřebu doručení je nutné uvést číslo Vašeho telefonu.

4. NÁKUPNÍ ŘÁD

Práva a povinnosti prodejce:

- Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou nejpozději do deseti pracovních dnů (nebo dle dohody s kupujícím) od přijetí objednávky. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

- Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami internetového obchodu, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

- Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Práva a povinnosti nakupujícího:

- Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

- Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

- Nakupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky v plné výši (včetně dopravného, popřípadě balného – pokud bylo účtováno) a to do 14 dnů.

- Nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosím, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky a originál dokladu o koupi (paragon, faktura). Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku a to na základě písemné žádosti zaslané na E­mail.

­- V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát ­ oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

5. CENA ZA DOPRAVU

Tento obchod realizuje drobný prodej konečnému spotřebiteli.
Objednané zboží je zákazníkům zasíláno přepravní službou na dobírku nebo po předchozí úhradě bankovním převodem. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH, k ceně zakázky je účtováno příslušné poštovné a balné.

Poštovné a balné při zaslání a platbě dobírkou 150, Kč
Poštovné a balné při platbě bankovním převodem 100 Kč
Při objednávce za 2 500,- Kč a více je poštovné i balné zdarma.

 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje poskytnuté zákazníky v žádném případě neposkytujeme třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty obchodu (např. sdělení doručovací adresy přepravci).

7. ZÁRUKA

Záruční doba zboží je stanovena zákonem (24 měsíců). Záruka se nevztahuje na zboží opotřebené nebo poškozené neodborným zacházením.

8. UPOZORNĚNÍ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.